Regulamin konkursu ”Mity pierwszego macierzyństwa”

Regulamin konkursu ”Mity pierwszego macierzyństwa”

 

 

 • 1

DEFINICJE

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

„Organizator Konkursu” – Organizatorem Konkursu jest FEM PR sp. z o.o., ul. Herbu Janina 3b/31, 02-972 Warszawa, NIP: 951 245 34 59.

„Fundator nagrody”- Fundatorem nagrody jest ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774.

„Konkurs” – konkurs pod nazwą „Mity pierwszego macierzyństwa” zorganizowany i prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

„Uczestnik” – osoba, która przystąpiła do Konkursu poprzez przesłanie odpowiedzi w formie komentarza na blogu pod postem konkursowym lub profilu FB pod linkiem do posta konkursowego lub profilu IG pod zdjęciem odwołującym do posta konkursowego na blogu, zgodnie z zapisami Regulaminu; Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu (zwanego dalej: „Regulaminem”). Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika  postanowień Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu na każdym etapie jego organizacji.

„Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony internetowej bloga https://krystynoniedenerwujmatki.pl/ oraz profilu FB https://www.facebook.com/krystynoniedenerwujmatki

i IG www.instagram.com/krystynoniedenerwujmatki/.

 • 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem bloga https://krystynoniedenerwujmatki.pl/ oraz profilu FB https://www.facebook.com/krystynoniedenerwujmatki i IG www.instagram.com/krystynoniedenerwujmatki/.

 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 ze zm.). Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Organizator Konkursu jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

 5. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Facebook.

 6. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

  7. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, Sponsor, pracownicy Sponsora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

 7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 7.12.2018 i trwa do dnia 10.12.2018 do godz. 23.59.

 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 • 3

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1.Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
– Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na blogu www.krystynoniedenerwujmatki.pl, wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W celu udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, brzmiącej „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000)”  oraz potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji należy na początku swojego komentarza pod wpisem konkursowym na blogu www.krystynoniedenerwujmatki.pl lub pod linkiem do posta konkursowego na profilu FB lub profilu IG pod zdjęciem odwołującym do posta konkursowego na blogu umieścić zapis „Wyrażam zgodę”.

– odpowiedzieć na pytanie konkursowe w komentarzu pod wpisem konkursowym na blogu www.krystynoniedenerwujmatki.pl lub pod linkiem do posta konkursowego na profilu FB lub profilu IG pod zdjęciem odwołującym do posta konkursowego na blogu.

 1. Spełnienie warunków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).

  3. Zadanie konkursowe zostanie poddane ocenie przez Michalinę Grzesiak autorkę bloga www.krystynoniedenerwujmatki.pl.

  4. Nagrody otrzymają Uczestnicy, którzy spełnią warunki par. 1, a odpowiedź na pytanie konkursowe będzie najciekawsza i najbardziej kreatywna.

  5. W terminie 2 dni roboczych tj. do dnia 12.12.2018 od zakończenia Konkursu uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu w osobnym wpisie na blogu www.krystynoniedenerwujmatki.pl, który również zostanie udostępniony na profilu FB oraz IG.

 2. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą̨ zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

  7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 6 nie będą̨ przyjmowane.

  8. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

 • 4

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie będące przedmiotem niniejszego Konkursu polega na odpowiedzi na pytanie:

KIEDY SIĘ CZŁOWIEKU – RODZICU ZŁAPAŁEŚ ZA GŁOWĘ, ŻEŚ SOBIE NAOBIECYWAŁ, A NIE PYKŁO?!

 1. Uczestnicy powinni przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem na IG lub na Facebooku pod wpisem konkursowym lub pod wpisem na blogu www.krystynoniedenerwujmatki.pl. do dnia 10.12.2018 włącznie.

 2. Jeden Uczestnik ma prawo wysłać jedynie jedną odpowiedź konkursową. W przypadku wysłania przez Uczestnika kilku odpowiedzi, jedynie jedno z nich, chronologicznie pierwsze, zostanie dopuszczone do udziału w konkursie.

 3. Trzy najbardziej ciekawe i kreatywne zgłoszenia konkursowe, zostaną nagrodzone wg poniższego §5.

5.Wybór zwycięskich odpowiedzi konkursowych jest ostateczny i nie służy od niego odwołanie.

 • 5

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 1. Po zakończeniu trwania Konkursu, spośród wszystkich Uczestników zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca, który otrzyma od Sponsora:

– kartę podarunkową o wartości 400 zł do wykorzystania w sklepach Smyk lub na www.smyk.com

– pluszową Rybkę MiniMini

oraz dodatkowo dwóch Uczestników, którzy otrzymają nagrodę pocieszenia w postaci pluszowej Rybki MiniMini.

 1. Kontakt ze Zwycięzcami Konkursu będzie odbywał się poprzez wiadomości e-mail za pomocą adresu kontakt@kndm.info

 2. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do przekazania uprawnienia do otrzymania Nagrody na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej ani jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

4. Organizator pokrywa podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie Art. 30  Ust. 1. pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 1. Dany Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku, gdy:

 • odmówi przyjęcia nagrody,

 • Zwycięzca nie skontaktuje się mailowo na adres kontakt@kndm.info w przeciągu 2 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu tj. do dnia 14.12.2018,

 • kontakt z danym Zwycięzcą Konkursu nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu,

 • dany Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

 1. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu, bądź takie, co do których dany Zwycięzca Konkursu utracił prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Sponsora Konkursu.

 

 • 6

DANE OSOBOWE

1.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Zwycięzców Konkursu jest Organizator oraz Michalina Grzesiak, dalej zwany jako „Administrator”, zaś Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000)”.

2.Administrator  dba o dane osobowe, przetwarza je ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

3.Organizator będzie przetwarzał dane w następujących celach:

 • przeprowadzenia wydania nagród na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

 • rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, przez 3 lata od zakończenia konkursu;

 • w przypadku wygranych w konkursie i otrzymania Nagród – w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości przez okres wymagany przez te przepisy –w celu i w zakresie dokonania rozliczeń podatkowych i rachunkowych w związku z wydaniem Nagrody.

 1. Michalina Grzesiak będzie przetwarzała dane z w następujących celach:

 • realizacji Konkursu, w tym rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy i wydania nagród na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu aż do wydania nagród

 1. Zwycięzcy konkursu mają prawo do żądania od Administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii;

  • kopii danych osobowych, które zostały dostarczone i przekazania ich lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie;

  • sprostowania danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe;

  • usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO;

  • ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.

 1. Zwycięzcy mają również prawo do:

 • wniesienia do Administratora sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie;

 • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Administratora;

 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw można skontaktować się wysyłając wiadomość pod adresem hello@fempr.pl lub drogą pisemną pod adresem FEM PR sp. z o.o., ul. Herbu Janina 3b/31, 02-972 Warszawa

 1. Uczestnik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

 2. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom tj.:

 • Urzędom skarbowym;

 • Podmiotowi odpowiedzialnemu za zarządzanie profilem https://www.facebook.com/krystynoniedenerwujmatki/ na portalu społecznościowym facebook.com Michalinie Grzesiak– w zakresie i w celu zarządzania tym profilem;

 • firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagród – w celach związanych z organizacją Konkursu

 • Poczcie Polskiej oraz innym operatorom pocztowym- w celach związanych z organizacją Konkursu

 1. Administrator zawsze zawiera umowy z podmiotami przetwarzającymi. Przetwarzają one dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora.

 2. Administrator nie stosuje zautomatyzowanych systemów podejmowania decyzji (profilowania).

 3. Administrator nie pozyskuje danych osobowych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie dane osobowe podane przez uczestników Konkursu.

 4. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez uczestnika zgoda. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. Udział w konkursie jest zarazem zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.

 • 7
  OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w osobnym wpisie na blogu www.krystynoniedenerwujmatki.pl, który również zostanie udostępniony na profilu FB oraz IG.

 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród za pomocą bezpośredniej wiadomości e-mail.

 3. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną poproszeni o przesłanie swoich danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu kontaktowego, niezbędnych do przesłania wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem Nagrody oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji kwitującej odbiór nagrody.

 4. Zwycięzcy Konkursu, powiadomieni o wygranej powinni wysłać dane adresowe na następujący adres e-mail: kontakt@kndm.info. Jednocześnie Zwycięzcy wyrażają zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Stronie konkursowej wraz z podaniem imienia, nazwiska lub nicku.

 5. Organizator wyda nagrody rzeczowe Zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 5 dni roboczych od momentu otrzymania danych do wysyłki nagrody za pisemnym potwierdzeniem odbioru nagrody w konkursie. Pisemne potwierdzenie odbioru Nagrody jest warunkiem koniecznym jej wydania.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych.

 7. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.

  7. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą w ciągu 2 dni od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.

 • 8
  REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Mity pierwszego macierzyństwa ” na następujący adres: ul. Herbu Janina 3b/31, 02-972 Warszawa lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: hello@fempr.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty jego zakończenia.

  2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą̨ rozpatrywane.

  3. Reklamacje powinny zawierać imię̨, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

  4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

  5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji lub za pomocą wiadomości mailowej, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem.

 • 9
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2018 roku.

  2. Regulamin Konkursu jest dostępny na blogu https://krystynoniedenerwujmatki.pl/

 2. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

  4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego regulaminu.

  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

  6. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiazywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

 

It\'s only fair to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone

No Comments

Post a Comment